HELPPOWEB TOMITUSEHDOT

Luethan huolellisesti toimitusehdot. Ne on tehty turvaamaan sekä asiakkaan että paleluntuottajan oikeuksia.

SOPIMUKSEN OSAPUOLET
Helppoweb.fi ja Omadomain.com-palveluiden tuottaja Daous oú, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää oikeudet muutoksiin tässä sopimuksessa. Palvelun toimittamisessa ja näissä sopimusehdoissa jäljempänä käytetään nimeä myyjä, jolla tarkoitetaan palvelimien omistajaa sekä palveluiden tuottajaa. Asiakkaalla/ostajalla tarkoitetaan näissä sopimusehdoissa henkilöä tai yritystä, joka on ottanut käyttöönsä myyjän maksuttoman tai maksullisen palvelun.
 

 1. PALVELUN TILAAMINEN
 2. Asiakas tilaa palvelun myyjän sivuston kautta. Asiakas hyväksyy tämän sopimuksen, kun asiakas tilaa palvelun. Palvelu tilataan toistaiseksi voimassa olevaksi kuitenkin vähintään yhdeksi vuodeksi tilauspäivästä. Sopimus jatkuu aina laskutuskauden mukaisesti ellei sitä ole erikseen kirjallisesti irtisanottu.
   
 3. ASIAKKAAN OIKEUDET JA VASTUUT
   
 4. Asiakas hankkii ja vastaa itse kaikista tietoverkkoliittymän käyttöön tarvitsemistaan laitteista tai ohjelmista sekä liittymästä, ellei toisin ole sovittu.
 5. Asiakas käyttää Internet-tietoverkkoa omalla vastuullaan sekä vastaa tekemisistään tietoverkossa lain sekä hyvien tapojen mukaisesti.
 6. Asiakas huolehtii ettei asiakkaan käyttämä laitteisto ja/tai ohjelmisto aiheuta haittaa tai häiriöitä myyjän ja/tai muille Internet-tietoverkon käyttäjille.
 7. Asiakas vastaa myös käyttämänsä laitteiston ja ohjelmiston toimivuudesta sekä kustannuksista.
 8. Asiakas on itse velvollinen tekemään varmuuskopiot kaikesta tiedosta, jonka hän tallentaa tai on tallentanut myyjän palvelimille.
 9. Asiakas sitoutuu olemaan tuottamatta muille tahoille häiriöitä tai loukkaamatta yhdenkään osapuolen tekijänoikeuksia ja vastaa oman järjestelmänsä suojaamisesta ulkopuolista käyttöä, häirintää tai riippumattomia tekijöitä vastaan.
 10. Asiakas on korvausvelvollinen myyjälle tai mahdollisille kolmansille osapuolille aiheuttamastaan vahingosta tai häirinnästä.
 11. Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti siten, etteivät ne joudu ulkopuolisten henkilöiden tietoon.
 12. Asiakkaalla on oikeus vaihtaa salasanaansa ilman erillistä korvausta myyjän ilmoittamalla tavalla.
 13. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää ostamaansa palvelua kolmannelle osapuolelle, ilman myyjän kirjallista lupaa.
 14. Asiakas maksaa liittymismaksun sekä palvelujen käyttömaksun kulloinkin voimassaolevan hinnaston tai erillisen sopimuksen mukaan.
 15. Asiakkaan tulee aina tarkistaa nämä sopimusehdot ennen uuden laskutuskauden alkua. Tilaamalla palvelun asiakas hyväksyy tämän sopimuksen.
 16. Asiakas vastaa palvelun kautta toiselle käyttäjälle taikka myyjän tai kolmansien osapuolien palvelimille toimitetusta aineistosta. Erityisesti asiakas vastaa siitä, että asiakkaan toimittama tai asiakkaan palvelun kautta toimitettu aineisto ei aiheuta häiriötä verkolle, eikä loukkaa tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia, hyvää tapaa (ns. SPAM-massalähetykset mukaan luettuna) taikka lain tai viranomaisen määräyksiä. Jos viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, että asiakkaan palvelun kautta on toimitettu tällaista loukkaavaa aineistoa toisille käyttäjille tai myyjän tai kolmannen osapuolen palvelimille taikka tällaista aineistoa on pidetty yleisön saatavilla, Myyjällä on asiakasta kuulematta oikeus poistaa tällainen loukkaava aineisto, estää sen käyttö tai sulkea asiakkaan palvelu. Myyjä ei vastaa palvelun kautta toimitetun aineiston tai tietojen saatavuudesta, laadusta taikka sisällöstä.
 17. Asiakas on itse velvollinen ottamaan vakuutuksen mahdollisista palvelun keskeytyksistä, tietojen katoamisista tai muusta syystä aiheutuvista taloudellisesta tappiosta, joita myyjän tarjoaman palvelun keskeytys tai toiminta voi aiheuttaa.
 18. Asiakas ei saa linkittää myyjän palvelimelta sellaiseen aineistoon, joka loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia tai muita kolmannelle osapuolelle kuuluvia oikeuksia.
 19. Asiakas sitoutuu maksamaan palvelujen ja erikseen tilattujen töiden maksut eräpäivään mennessä. Maksamattomat laskut voivat johtaa kaikkien asiakkaalla olevien palveluiden sulkemiseen.
 20. Asiakkaan velvollisuus on toimittaa myyjälle oikeat tiedot palvelun tilauksen yhteydessä. Väärät tai puutteelliset tiedot voivat johtaa tilauksen peruuntumiseen.
 21. Asiakas sitoutuu pitämään yhteystietonsa ajan tasalla myyjän sivuston kautta, puutteelliset tiedot voivat johtaa asiakkaan palvelun sulkemiseen ja/tai irtisanomiseen.
   
 22. MYYJÄN OIKEUDET JA VASTUUT
   
 23. Myyjä ei vastaa palvelimien kautta käytettävien palvelujen sisällöstä tai toimivuudesta.
 24. Myyjä ei vastaa palvelimen tai Internetin kautta tapahtuvasta tietoverkon tai tietoverkkoon liitettyjen laitteiden ja järjestelmien häirinnästä tai niistä aiheutuvista haitoista.
 25. Myyjä päivittää laitteistoa tarpeidensa mukaan ja tuottaa palvelua parhaaksi katsomallaan tavalla.
 26. Myyjä pyrkii, mitä kohtuudella voidaan vaatia, pitämään palvelua yllä sekä korjaamaan mahdolliset käyttökatkoksia aiheuttavat virheet viimeistään kahden arkipäivän kuluessa. Yli kahden päivän katkoksista, jotka johtuvat myyjän toiminnoista voi asiakas hakemuksesta saada hyvitystä päiviltä jolloin palvelu ei ole ollut saatavilla maksetun palvelun päivähinnan perusteella. Asiakkaan tulee reklamoida käyttökatkoksista vähintään 8 päivän kuluessa myyjälle saadakseen hyvitystä.
 27. Myyjä ei vastaa tilaamansa kolmannen osapuolen yhteyksien ja laitteiden toimivuudesta.
 28. Myyjällä on oikeus muuttaa asiakkaan käyttäjätunnusta, sähköpostiosoitetta, salasanaa tai muita palvelimien käyttöön tarvittavia tai liitettäviä tietoja/ominaisuuksia mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä myyjän tietojärjestelmässä tai jos se on muusta syystä tarpeellista.
 29. Myyjä voi myös rajoittaa käyttökapasiteettia asiakaskohtaisesti.
 30. Myyjällä on oikeus tehdä varmuuskopioita palvelimelle tallennetuista tiedoista.
 31. Myyjä ei vastaa  mahdollisesta tietojen katoamisesta tai palvelun keskeytymisestä suoraan tai välillisesti, joka voi johtua laite vaurioista, luonnonkatastrofista, sotatilasta, ulkopuolisesta häirinnästä tai muusta syystä.
 32. Myyjä voi ilmoittaa myös maksullisen tavan salasanan muuttamiseen.
 33. Myyjällä on oikeus muuttaa palvelun hinnoittelua sekä maksuperustetta. Muutokset astuvat voimaan aina seuraavan laskutuskauden alussa. Lainsäädännöllisistä tai verotuksellisista syistä aiheutuvat hinnanmuutokset astuvat voimaan välittömästi.
 34. Myyjällä on oikeus siirtää myymänsä palvelut kolmannelle osapuolelle.
 35. Myyjällä on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot.
 36. Myyjällä on oikeus  lopettaa palvelu tai sen ominaisuuden tuottaminen.
 37. Myyjällä on oikeus käyttää alihankkijoita.
 38. Myyjä ei myöskään vastaa palvelua hyväksikäyttäen välitetyn aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista.
 39. Myyjä varaa itselleen oikeuden olla palauttamatta maksettuja suorituksia. Myyjä pyrkii ensisijaisesti jatkamaan suorituksen mukaista palvelua maksujen mukaisesti. Laskun suorittaminen useaan kertaan hyvitetään jatkamalla laskua vastaavan palvelun voimassaoloa maksun mukaisesti tai maksuilla kuitataan jo erääntyneitä saatavia.
 40. Myyjällä on oikeus periä laskujen myöhästymisistä johtuvat perintäkulut.
   
 41. SOPIMUKSEN PURKAMINEN JA MUUT EHDOT
   
 42. Asiakas voi irtisanoa tämän sopimuksen koska tahansa. Irtisanomisilmoitus pitää kuitenkin tehdä 30 päivää ennen uuden laskutuskauden alkua. Asiakkaan tulee tehdä irtisanomisilmoitus myyjän ilmoittamalla tavalla. Sähköpostilla tai puhelimitse irtisanomista ei voida tietoturvasyistä hyväksyä. Jo maksettuja palvelumaksuja ei palauteta irtisanomisen yhteydessä.
 43. Mikäli asiakas toiminnallaan rikkoo tätä sopimusta, on hän korvausvelvollinen myyjälle tai mahdolliselle kolmannelle osapuolelle sekä tällöin myyjä voi purkaa sopimuksen ilman erillistä irtisanomisaikaa mikäli myyjä katsoo sen tarpeelliseksi.
 44. Jos myyjä on kohdan 4.2. perusteella irtisanonut tämän sopimuksen tulee asiakkaalle koko sopimuskauden maksut maksettavaksi irtisanomispäivästä 14 vrk sisällä.
 45. Myyjä voi irtisanoa tämän sopimuksen kesken sopimuskauden ilman irtisanomisaikaa ja ilman erillistä syytä, mikäli myyjä niin tarpeelliseksi näkee.
 46. Epäsiveellisten (esimerkiksi pornograafisten kuvien) tai moraalittomien tahi panettelevien tietojen levittäminen on kielletty myyjän palvelimien tai palveluiden kautta. Hyvien tapojen vastainen palvelimien käyttö on kielletty. Sopimattomat kuvat tai muu sopimuksen henkeä vastaan oleva sivusto voidaan myös poistaa ilman eri varoitusta. Päätös sopivasta ja sopimattomasta sisällöstä on viime kädessä myyjällä ja myyjä voi purkaa sopimuksen kyseisissä tapauksissa ilman irtisanomisaikaa palauttamatta jäljellä olevan sopimuskauden maksuja. Verkko-osoitteiden maksuja ei palauteta.
 47. Myyjällä on oikeus purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa mikäli asiakkaan omaisuus on määrätty luovutettavaksi konkurssiin, selvitystilaan tai jos asiakas on tuomittu ulosmittauksessa varattomaksi ja kyseisissä tapauksissa myyjällä on oikeus olla palauttamatta jäljellä olevan laskutuskauden maksuja.
 48. Myyjällä on oikeus lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen.
 49. Myyjälle on oikeus rajoittaa palvelimiin pääsyä yksittäisiltä IP-osoitteilta tai -alueilta mikäli myyjä katsoo sen olevan tarpeellista turvallisuus- tai muista syistä.
   
 50. MUUT SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT
   
 51. Myyjä lähettää asiakkaalle kulloinkin asiakkaan tilaaman palvelun mukaisen laskun tai ilmoittaa asiakkaalle verkko-osoitteen, jonka kautta asiakas voi suorittaa laskun seuraavasta laskutuskaudesta. Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Mikäli maksu viivästyy, myyjä varaa itselleen oikeuden sulkea ja/tai irtisanoa asiakkaan palvelu. Uudet palvelut avataan vasta kun tilattujen palveluiden laskut on suoritettu. Palvelun avaamisesta ja sulkemisesta peritään myyjän hinnaston mukainen maksu. Laskun toimitustapa on sähköinen ellei asiakkaan kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu.
 52. Jos asiakas on rekisteröinyt verkko-osoitteensa kolmannen osapuolen kanssa, vastaa asiakas kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat verkko-osoitteesta.
 53. Maksettuja verkko-osoitteiden rekisteröintimaksuja ei palauteta asiakkaalle.
 54. Myyjä vuokraa verkko-osoitteet ostajalle laskussa mainituksi ajaksi ja rekisteröi verkko-osoitteen nimen itselleen. Myyjä luovuttaa verkko-osoitteen ostajalle tämän irtisanouduttua. Kaikki laskut tulee olla suoritettu jotta verkko-osoite voidaan luovuttaa. Riita-asioissa verkko-osoitetta ei luovuteta ennen riita-asian ratkeamista. Viime kädessä luovutuspäätös on myyjän. Myyjä suorittaa tilauksen mukaisen verkko-osoitteen rekisteröinnin vasta saatuaan laskun mukaisen suorituksen. Mikäli tilauksen mukaista verkko-osoitetta ei ole mahdollista rekisteröidä, voi asiakas toimittaa ehdotuksen vaihtoehtoisesta verkko-osoitteesta viimeistään viikon kuluessa myyjän antamasta ilmoituksesta verkko-osoitteen rekisteröinnin epäonnistumisesta. Vaihtoehtoisen verkko- osoitteen puuttuessa tilaus perutaan ja myyjä kirjaa tilausmaksun kulukseen. Tilauksen peruuntuessa maksettuja maksuja ei palauteta asiakkaalle.
 55. Maksu verkko-osoitteen seuraavasta rekisteröintikaudesta tulee suorittaa laskussa mainittuna eräpäivänä kuitenkin ennen verkko-osoitteen vanhenemispäivää. Mikäli asiakas ei ole saanut laskua uudesta kaudesta viimeistään 2 viikkoa ennen uuden kauden alkua, tulee se erikseen pyytää tai noutaa myyjän ilmoittaman verkko-osoitteen kautta. Palvelun sulkemisesta johtuvat kulut tai asiakkaalle tulevat kustannukset ja haitat ovat asiakkaan vastuulla.
 56. Myyjällä on oikeus tuottaa palvelut parhaaksi katsomallaan tavalla. Myyjällä on oikeus tehdä palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin, asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista.
 57. Mikäli asiakas maksaa myyjän lähettämän laskun usealla eri suorituksella on myyjällä oikeus periä palvelumaksu erillisistä suorituksista myyjän hinnoittelun mukaan.
 58. Asiakas on velvollinen maksamaan kaikki laskujen perinnästä ja viivästymisestä aiheutuneet kulut.
 59. Erimielisyydet tässä sopimuksessa ratkaistaan myyjän paikkakunnan oikeudessa.